logotyp

Školní vzdělávací program

Vzdělávací program - JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- VE SLUNÍČKU JE NÁM PRIMA

"Objevování světa dítěte ve společné hře přináší zážitky, které děti nemohou nikde jinde a jinak získat"
(Zdeněk Matějček)

               Hlavní snahou našeho programu je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho duševní pohodu, rozvinout jeho touhu po poznávání a objevování. Umožnit dětem porozumět okolnímu světu, učit se žít mezi lidmi, vnímat odlišnosti mezi lidmi a lidi s postižením jako rovnocenné jedince, poznávat všechno kolem sebe včetně kulturního bohatství, tvořit a učit se. Smyslem práce je nabídnout dětem promyšlené příležitosti, které jim umožní prožít, zažít, objevit, vyzkoušet si, rozhodnout se, nést zodpovědnost za své rozhodnutí a naučit se nové věci.


Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence k řešení problémů        

 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu,
 • ozkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé
 • omožnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních
 • ozkušeností, fantazii a představivost

 

kompetence k učení                            

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

 

komunikativní kompetence                            

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být
 • okomunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

 

sociální a personální kompetence                  

 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti;
 • ododržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

 

činnostní a občanské kompetence                

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat 
 
VZDĚLÁVACÍ   OBSAH JE ROZVRŽEN  V   INTEGROVANÝCH   BLOCÍCH:

MOJE I NAŠE SLUNÍČKO
PODZIMNÍ PAPRSEK
ZIMNÍ PAPRSEK
JARNÍ PAPRSEK
LETNÍ PAPRSEK

NOVINKY

Školní rok 2019 - 2020

obrázek
Vážení rodiče,
ve složce DOKUMENTY jsou vloženy seznamy dětí, které se účastnily zápisu do naší mateřské školy Harmonie.
Seznamy jsou vyvěšeny také na všech pracovištích MŠ Harmonie.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí budou účastníkům zaslána poštou.
Alena Slámová
ředitelka

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign