logotyp

Školní vzdělávací program

Vzdělávací program - JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- VE SLUNÍČKU JE NÁM PRIMA

"Objevování světa dítěte ve společné hře přináší zážitky, které děti nemohou nikde jinde a jinak získat"
(Zdeněk Matějček)

               Hlavní snahou našeho programu je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho duševní pohodu, rozvinout jeho touhu po poznávání a objevování. Umožnit dětem porozumět okolnímu světu, učit se žít mezi lidmi, vnímat odlišnosti mezi lidmi a lidi s postižením jako rovnocenné jedince, poznávat všechno kolem sebe včetně kulturního bohatství, tvořit a učit se. Smyslem práce je nabídnout dětem promyšlené příležitosti, které jim umožní prožít, zažít, objevit, vyzkoušet si, rozhodnout se, nést zodpovědnost za své rozhodnutí a naučit se nové věci.


Výchovné a vzdělávací strategie 

kompetence k řešení problémů        

 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu,
 • ozkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé
 • omožnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních
 • ozkušeností, fantazii a představivost

 

kompetence k učení                            

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

 

komunikativní kompetence                            

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být
 • okomunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

 

sociální a personální kompetence                  

 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti;
 • ododržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

 

činnostní a občanské kompetence                

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat 
 
VZDĚLÁVACÍ   OBSAH JE ROZVRŽEN  V   INTEGROVANÝCH   BLOCÍCH:

MOJE I NAŠE SLUNÍČKO
PODZIMNÍ PAPRSEK
ZIMNÍ PAPRSEK
JARNÍ PAPRSEK
LETNÍ PAPRSEK

Celý dokument:


NOVINKY

Provoz o letních prázdninách

obrázek
Vážení rodiče, milé děti, přejeme Vám krásné, slunečné léto a budeme se na Vás všechny těšit po prázdninách. Během letních prázdnin budou pro děti otevřena tato pracoviště:

1. 7. - 9. 7. MŠ Sluníčko, Hamplova 1104, Neratovice

12. 7. - 23. 7. MŠ Písnička, ul. OSN 1033, Neratovice

26. 7. - 6. 8. MŠ Čtyřlístek, Dr. E. Beneše 1155,
Neratovice

9. 8. - 20. 8. MŠ Kaštánek, Dr. E. Beneše 1156, Neratovice

Od 23. 8. budou již děti, které jsou přihlášené na měsíc srpen, docházet do svých MŠ.

Příjem nových dětí bude zahájen 1. 9. 2021.

Mgr. Šárka Polívková - ředitelka školy
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.

Created by © 2011- 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign